ΛΥΟΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟ ΙΚΡΙΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1987
Βασική σκέψη για τον τύπο και τη μορφή των ικριωμάτων ήταν η προστασία των κιόνων του ναού που έχουν απόκλιση από την κατακόρυφο και ως εκ τούτου αστάθεια και πιθανότητα εκτροπής και κατάρρευσης ακόμη. Τα επιστύλια κινδυνεύουν επίσης, αλλά τα μέσα για την αντιμετώπιση του κινδύνου αυτού είναι πολύ πιο απλά απ’ ότι αυτά που απαιτούνται για την αντιμετώπιση κάποιας έκτακτης ανάγκης στην κιονοστοιχία. Επιπλέον η κατασκευή για την προστασία των επιστυλίων μπορεί να συνδυασθεί με την κατασκευή του ικριώματος των κιόνων. Έτσι έγινε μια προσπάθεια άκαμπτης σύνδεσης των κεφαλών των κιόνων με τους τοίχους του σηκού. Πρόκειται για στεφάνια που τοποθετούνται γύρω από κάθε κίονα και διαμορφώνεται οριζόντιο ικρίωμα με διαγώνιες συνδέσεις, ώστε να παρέχει τη δυνατόν μεγαλύτερη ακαμψία. Αυτό το οριζόντιο – διαγώνιο ικρίωμα συνδέεται πάνω στις τελευταίες σειρές δόμων του τοίχου του σηκού. Βέβαια, επειδή σε ορισμένα ψηλά σημεία του τοίχου η κατασκευή είναι πλημμελής, δηλαδή λείπουν λιθόπλινθοι από τις τελευταίες σειρές δόμων, εκεί θα αναπληρωθεί με συμπληρωματική κατασκευή. Το οριζόντιο ικρίωμα θα αποτελείται από οριζόντιες μηκίδες κατά μήκος των μακρών πλευρών των τοίχων του σηκού, που παίζουν ρόλο ακυρώσεων και εγκάρσιες τεγίδες που αναρτώνται με μπουζόνια στις θέσεις εδράσεως με τις μηκίδες. Έτσι οι κίονες συνδεόμενοι μέσω αυτής της άκαμπτης κατασκευής με τους τοίχους του σηκού (που θεωρούμε αμετακίνητους) υποχρεώνονται σε περίπτωση σεισμού να ακολουθήσουν την μετακίνηση των τοίχων και όχι μια ανεξάρτητη, δική τους κίνηση. Το διάφραγμα υποχρεώνει να γίνει μια ανακατανομή των δυνάμεων που δέχεται κάθε στοιχείο. Αν δηλαδή τα στοιχεία είναι ελεύθερα (χωρίς καμιά σύνδεση μεταξύ τους), ο τοίχος θα έφερε μια ορισμένη δύναμη διαφορετική από εκείνην του κίονα. Με την σύνδεσή τους αυτή οι δυνάμεις, συγκεντρώνονται στα πιο δύσκαμπτα στοιχεία. Εμποδίζεται η κίνηση του κίονα, δημιουργείται μια αντίδραση στο οριζόντιο ικρίωμα και η αντίδραση αυτή μεταφέρεται στον τοίχο. Τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά και μορφολογικά στοιχεία του νέου ικριώματος είναι η στεφάνη στηρίξεως του κίονα και παραλαβής του βάρους των επιστυλίων και η απουσία κατακόρυφων υποστυλωμάτων. Αυτό μας απαλλάσσει από τυχόν προβλήματα μεταφοράς δυνάμεων στο δάπεδο του ναού (που σε πολλά σημεία του βρίσκεται σε κακή κατάσταση) εξασφαλίζει δε τη μείωση όγκου της πρόσθετης κατασκευής και κατά συνέπεια διακριτικότητα. Τα τυπικά (επαναλαμβανόμενα) κατασκευαστικά μέρη και στοιχεία του ικριώματος είναι τα εξής:
  1. Το οριζόντιο δικτύωμα, το οποίο αναπτύσσεται περιμετρικά και καταλήγει στον τοίχο του σηκού.
  2. Τη στεφάνη των κιόνων.
  3. Το σύστημα άντωσης (υποστηρίξεως των επιστυλίων).  
designed and developed by www.zevgaridou.gr
Generated with CodeCharge Studio.